آیا برای انجام کاری تصمیم میگیرید اما نمیتوانید آن را ...

من مشکلات را حل نمی‌کنم. من افکارم را درست می‌کنم، سپس ...