از تعدادی از همکاران خود بخواهید که ویژگیهای متمایز کننده سازمان ...