سازمان جهانی تگردشگری به تازگی در گزارشی از افزایش تعداد مسافران ...